Press "Enter" to skip to content

Svensk kulturpolitik

Med svensk kulturpolitik menas den politik som den svenska staten har ansvar för inom kulturområdet. Tidigare var kulturen nära förknippad med utbildning och religionsfrågor, och från 1968 var det just utbildningsministern som ansvarade för alla frågor gällande kultur. Kulturdepartementet bildades 1991 och ansvarar numera för kultur och media men även idrott. Sverige finansierar i större utsträckning än andra länder kultur och konst genom statliga medel, för att på så sätt satsa på bred utbildning och kulturutövning för alla.

Kulturpolitiken i historien

Den svenska kulturpolitiken har vuxit fram gradvis i takt med att samhället i sig vuxit och blivit starkare. Under många århundraden hade kyrkan makten och därefter kronan. På 1600-talet började man visserligen intressera sig för fornlämningar och det anrika Uppsala Universitet grundades, men det var på 1700-talet som det skapades en kulturpolitik som nästan rakt av hämtades från Frankrike och upplysningsidealen. Operan och Svenska Akademien grundades under denna tid av Gustav III och drottning Lovisa Ulrika var ansvarig för att Sverige fick en Vitterhetsakademi. Det statliga museet Nationalmuseum invigdes 1866 och politiken under denna tid dominerades av privata stöd och donationer, något som är vanligt i många andra länder än idag. Ur denna tidsepok uppstod både Nordiska Museet och Skansen som helt var folklivsforskaren Artur Hazelius idé och skapelse.

Kulturpolitik under 1900-talet fram till idag

Först på 1970-talet gjordes en ordentlig genomgång av svensk kulturpolitik från regeringens håll. Det förslag som då presenterades var att kulturen skulle bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö och verka för jämlikhet. Kulturen var nu samhällets ansvar.

Kulturpolitiken utreddes återigen 1993 men genomgick inga större förändringar utan flyttade främst fokus till individen och kulturarvet. Under 1990-talet satsades det också på mångkultur, världskultur och samhällshistoriska museer.

Under 2000-talet flyttades fokus igen mot individen då kulturen nu förändrats så pass mycket genom den digitala världen, samarbetet i EU och migration.

Nuvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke ansvarar både för kultur och demokratifrågor. Hon har som mål att ge ännu mer kultur till så många som möjligt i hela landet och att göra fler människor delaktiga i samhället.

I år har regeringen bland annat satsat på läskunnigheten och att läsning ska förstärkas för alla. Även kulturmiljövården har fått stora anslag och fler digitala föreställningar kommer att produceras på Operan, Kungliga Dramatiska Teatern och Riksteatern. Det kommer även att satsas på det nya Nationalmuseum som efter omfattande renoveringar äntligen kan flytta in i sin historiska byggnad på Blasieholmen i centrala Stockholm.